PW10-מאזניים ניידים לאכיפת חוק

מערכת השקילה PW-10 מיועדת למדידת משקל גלגל בודד, משקל ציר ומשקל כולל של כלי רכב.

המערכת הינה ניידת לחלוטין, פועלת באופן עצמאי ללא תלות במקור מתח חיצוני.

מערכת השקילה PW-10 נמצאת בשימוש משטרות תנועה באירופה לביצוע בדיקות אקראיות של כלי רכב כבדים בכבישים. 

בשימוש ב PW-10 אין מגבלה של  אורך כלי הרכב הנשקל או של משקלו הכולל, אך יש להקפיד שעומס כל ציר בנפרד לא יעלה על 20 טון ( משקל גבוה בהרבה מהמשקל המרבי המותר 12 טון לציר בודד באיחוד האירופי ובישראל.

משקל משאיות נייד לאכיפת משקל יתר
PW10-מאזני משאיות נישאים לאכיפת משקל יתר

לפרטים נוספים

אנא הזן הודעה.

אכיפת משקל בצ'כיה

UA-98368690-2